I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.  “OK Klajūnas” – reiškia Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas “OK Klajūnas”, asociacijos juridinio asmens kodas – 293302710, registracijos adresas – Labanoro g. 1, Mindūnai, LT-33202 Molėtų r.

2.   Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio “OK Klajūnas” gauna ir tvarko asmens duomenis.

3.   Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su “OK Klajūnas” yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir “OK Klajūnas” pirmininko sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

4.   Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. 

5.    Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. 

6.  Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

7.  Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

8.  Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

9.   Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

10. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

11. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. 

12. Socialinis ir viešosios nuomonės tyrimas – sisteminis duomenų ir (ar) informacijos apie fizinius ir juridinius asmenis rinkimas ir interpretavimas statistikos, analizės ir kitais socialinių mokslų taikomais metodais siekiant gauti sprendimams priimti reikalingas įžvalgas. Atliekant socialinį ir viešosios nuomonės tyrimą, negali būti vykdoma tiesioginė rinkodara.

13. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. 

14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

15. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

16. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

17. Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Šios Taisyklės reglamentuoja Įstaigos ir jos darbuotojų veiksmus tvarkant asmens duomenis, naudojant “OK Klajūnas” turimas automatines ir neautomatines asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2.  Asmens duomenų tvarkymo Įstaigoje taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą “OK Klajūnas”, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

3.   Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.

4.   “OK Klajūnas” renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į “OK Klajūnas” biurą, renginį ar naudodamasis internetiniu puslapiu.

5.   “OK Klajūnas” rūpindamasi Duomenų subjekto privatumu ir vertindama Duomenų subjekto pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus “OK Klajūnas” partnerius, arba kitas, su Duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis “OK Klajūnas” gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus. “OK Klajūnas” nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras ir pan., be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.

6.   Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė “OK Klajūnas” ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.

7.   Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai: 

7.1. Duomenų subjekto paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui;

7.2. Duomenų subjekto identifikavimui;

7.3. problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;

7.4. susisiekimui su Duomenų subjektu;

7.5. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

7.6. veiklų organizavimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais;

7.7. viešojo intereso tikslais;

7.8. informavimo, saugumo, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;

7.9. veiklos analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;

7.10. auditui.

8. Duomenų subjektas, pateikdamas “OK Klajūnas” savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad “OK Klajūnas” valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šių Taisyklių, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų. 

9. Taisyklių privalo laikytis visi “OK Klajūnas” darbuotojai, kurie tvarko “OK Klajūnas” esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas apie juos sužino.

10.   Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

III. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS 

1.  “OK Klajūnas” renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys (išdavimo data, vieta, galiojimo data, numeris), asmens kodas, gimimo data, lytis, banko sąskaitos numeris, išsilavinimas, darbovietė, transporto priemonės valstybinis numeris, atvaizdas. “OK Klajūnas” internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo internetiniame puslapyje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas internetiniame puslapyje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; kalbos nustatymai ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama “OK Klajūnas” internetiniam puslapiui pagerinti, naršymo tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir “OK Klajūnas” internetiniam puslapiui administruoti. Duomenų subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis “OK Klajūnas” teikiamomis paslaugomis, lankydamasis internetiniame puslapyje.

2.   Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. “OK Klajūnas” užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai paslaugai suteikti.

3.  “OK Klajūnas” darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Duomenų subjekto asmens duomenis, laikosi šių principų:

3.1.    Duomenų subjekto suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių. 

3.2.    Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

3.3.    Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais. 

3.4.  Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami.

3.5.    Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas.  

3.6.  Duomenų subjekto asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Įstaigos darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos “OK Klajūnas” pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti. 

3.7.  Duomenų subjekto asmens duomenų “OK Klajūnas” neatskleidžia tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Įstaigą įpareigoja pats Duomenų subjektas. 

3.8.    “OK Klajūnas” stengiasi, kad Duomenų subjektų duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi, todėl nuolat tikslinami, atnaujinami. 

4.    “OK Klajūnas” gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose Taisyklėse nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų. 

5.    Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA 

1.    Duomenų subjekto galimybės gauti Įstaigos siunčiamą informaciją:

1.1. Apsilankęs “OK Klajūnas” internetiniame puslapyje Duomenų subjektas turi galimybę užsiprenumeruoti naujienlaiškius. 

2.  “OK Klajūnas” taip pat suteikia Duomenų subjektui galimybę atsisakyti  siunčiamos informacijos:

2.1. Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti “OK Klajūnas” siunčiamos informacijos, naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Duomenų subjektui laiške paspaudęs pateiktą Įstaigos pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą.  

3.  Duomenų subjekto pateikti duomenys, kurie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais padeda užtikrinti nuolatinį “OK Klajūnas” internetinio puslapio bei Įstaigos paslaugų tobulinimą bei vystymą.

4.  Asmens duomenys rinkodaros tikslais renkami, tvarkomi ir naudojami taip, kad neleistų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

5.    Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, gali įgyvendinti ir Įstaigą informuodamas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

V. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR TVARKYMAS

1.    Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos ir kt. duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, “OK Klajūnas” taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų subjekto duomenų panaudojimui. “OK Klajūnas” užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Įstaigos  naudojamos duomenų saugojimo ir apdorojimo duomenų bazės yra apsaugotos nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.  

3.  Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant “OK Klajūnas”  įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

4.    Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik “OK Klajūnas” pirmininko įgalioti asmenys.

5.    Kiekvienas darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo: 

5.1.    pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą/sutartį.

5.2.  tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, instrukcijomis ir šiomis Taisyklėmis.

5.3.    saugoti asmens duomenų paslaptį. Turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo Įstaigos darbuotojas turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.

5.4.    neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;

5.5. siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Įstaigos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. 

5.6.  nedelsiant pranešti “OK Klajūnas” pirmininkui ar jo paskirtam atsakingam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui ir imtis priemonių tokiai situacijai išvengti.

6.  Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su “OK Klajūnas”, arba kai asociacijos vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.

7. Duomenų subjektų dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose arba seifuose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje.

8. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, “OK Klajūnas” įgyvendina arba numato įgyvendinti šias asmens duomenų apsaugos priemones:

8.1. administracines  (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su asmens duomenų apsauga ir kt.)

8.2. techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, “OK Klajūnas” patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);

8.3. komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).

9. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti: 

9.1. operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;

9.2. nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;

9.3. sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);

9.4. programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;

9.5. autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

10. “OK Klajūnas” pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos “OK Klajūnas” pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi. Informuoti “OK Klajūnas” apie ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenų tvarkytojais bei gauti išankstinius rašytinius asociacijos sutikimus dėl jų paskyrimo.

VI. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

1.    Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:

1.1.   žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;

1.2.   susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Duomenų subjekto asmeninius duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Duomenų subjekto asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus, kai Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi nesilaikant taikytinų ir galiojančių teisės aktų nuostatų; 

1.4.    nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys. 

2. Taip pat Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Duomenų subjektas automatiškai atsisako savo pretenzijos dėl “OK Klajūnas” teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas.

3.    Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę susipažinti su “OK Klajūnas” esančiais ir tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Duomenų subjekto asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. “OK Klajūnas” gavęs Duomenų subjekto prašymą raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Atsakymą Duomenų subjektui pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas, nebent Duomenų subjekto prašyme yra išreikštas pageidavimas informaciją gauti kitu būdu.

VII. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

1. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga “OK Klajūnas” paslaugoms, prieinama arba naudojama asociacijos internetiniame puslapyje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į internetinio puslapio turinį ir informaciją priklauso “OK Klajūnas”. Be išankstinio “OK Klajūnas” rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kurią internetinio puslapio dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą, produktus, paslaugas ar kt.) trečiųjų asmenų komercinėje ūkinėje veikloje. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus galinčius pažeisti Įstaigos nuosavybės teises į Įstaigos internetinį puslapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai, reklamai, pažeidžiančius autorių teises, kitus teisės aktus ir galiojančią praktiką. 

2.  Bet koks neteisėtas teisių panaudojimas ar kuris nors iš minėtų veiksmų sudarys esminį “OK Klajūnas” intelektinės nuosavybės (įskaitant autorines ir kitas) teisės pažeidimą.

VIII. TAISYKLIŲ KEITIMAS

1.    “OK Klajūnas” turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas Įstaigos interneto puslapyje.

2.    Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Įstaigos interneto puslapyje.

3.    Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis “OK Klajūnas” bei  internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis. 

4.    Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi “OK Klajūnas” ar internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Duomenų subjektui lankantis “OK Klajūnas” internetiniame puslapyje bei pateikiant informaciją apie save partneriams ir/ar darbuotojams, yra laikoma, kad Duomenų subjektas susipažino ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.  

2. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.